page title icon ”Det ska inte finnas en marknad för icke godkända verkstäder”

”Det ska inte finnas en marknad för icke godkända verkstäder”

Konsumentmakt är i dagens samhälle oomtvistad och en faktor att räkna med och ha respekt för. Konsumenter har stora möjligheter att utöva påtryckningar på de flesta branscher för att få till stånd önskade förändringar och förbättringar inom olika områden, till exempel arbeten utförda av bilverkstäder.

Konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter har förhoppningar om att den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad ska innebära större trygghet för bilägarna. 

– Det är bra med ett kvalitetsledningssystem där både interna och externa kvalitetskontroller utförs, säger generalsekreteraren Jan Bertoft (bilden).

Arbeten utförda av bilverkstäder är enligt Bertoft ett problemområde där konsumenten oftast inte har en aning om vad som behöver göras, vad som har gjorts eller varför. 

– Det är också svårt att jämföra pris då man inte vet vad som måste göras. Dessutom finns ett genusperspektiv, ung eller äldre dam blir lätt omkullpratad av manlig bilmekaniker.

Hur agerar ni som organisation för att komma till rätta med detta?

– Sveriges Konsumenter försöker i sin vägledning och opinionsbildning påverka konsumenterna, i det här fallet, bilägarna, att bara nyttja företag som följer branschöverenskommelser och genom vår tidning Råd&Röns ”svarta lista” varna för företag som inte följer allmänna reklamationsnämndens beslut. 

Är konsumentpåverkan viktigt att använda, i det här fallet för att få svenska bilverkstäder att ansluta sig till den nya kvalitetsstandarden?

– Det är alltid bra att försöka påverka aktörer på marknaden att följa de juridiska regler som gäller och att agera på ett sätt som leder till hållbara mål, såväl ekonomiska som miljömässiga.

Är konsumenter i Sverige bra eller dåliga på att ställa krav på olika aktörer?

– Generellt sett ganska dåliga inom de områden som är tekniskt svåra och där vi automatiskt som konsument hamnar i underläge. Utan kunskap om vilka regler som gäller eller hur en vara fungerar är det svårt att ställa krav. Varor och tjänster är idag oftast mycket mer avancerade än vad de var när konsumentlagstiftningen skrevs.

Hur kan enskilda konsumenter agera för att öka sin påverkan vid val av exempelvis bilverkstäder?

– Genom att bara använda sig av godkända bilverkstäder och gärna bara de som är branschanslutna. Då måste de också vara godkända bilverkstäder.

Vilka förhoppningar har ni som konsumentorganisation på den nya kvalitetsstandarden?

– Kort och gott att det inte ska finnas en marknad för de företag som inte följer Godkänd Bilverkstads regler.

Fakta Sveriges Konsumenter:

En obunden, demokratiskt förankrad, ideell organisation som står på konsumentens sida. Organisationen kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande möjlighet att göra medvetna och hållbara val. Det ska vara lättare att handla säkert och hållbart och svårare för företag att sälja skadliga produkter eller lura folk. Via lobbying och påverkan ökas konsumenternas makt och skydd i samhället och målet är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion.