page title icon Nu kommer Godkänd Skadeverkstad!

Nu kommer Godkänd Skadeverkstad!

Som ett led av arbetet med Godkänd Bilverkstad kommer även en kvalitetsstandard för skadeverkstäder, Godkänd Skadeverkstad.

Godkänd Skadeverkstad är ett grundregelverk, en kvalitetsplattform, för att säkerställa en lägsta nivå på verkstadens förmåga att utföra fackmässiga skadereparationer. Reparationernas lägstanivå ska säkerställas genom det styrande dokumentet så att den reparerade bilens trafiksäkerhets- och miljöprestanda inte påverkas negativt.

Arbetet sker gemensamt mellan MRF, SFVF och Bil Sweden kring en gemensam plattform med utgångspunkt från fordonstillverkarnas reparationsanvisningar (Bil Sweden), dokumentet Riktlinjer för skadeverkstäder (MRF, Svensk försäkring, Bil Sweden) och den europeiska skadestandarden EuroGarant (SFVF/AIRC).

Med Godkänd Bilverkstad tas därmed ett ytterligare och branschgemensamt steg för att säkerställa, just, ”Säkra reparationer”.