page title icon Så här kommer du igång med Godkänd Bilverkstad

Så här kommer du igång med Godkänd Bilverkstad

I överenskommelsen med nuvarande konsumentminister Per Bolund och konsumentverket ingår att alla verkstäder ska vara igång med Godkänd bilverkstad (GBV) senast 2019-12-31, detta för att undvika politiska åtgärder enligt konsumentministern. Det innebär i princip att regeringen kommer att lagstifta fordonsserviceverksamhet om så inte sker. Det är därför mycket viktigt att du börjar ditt arbete redan nu för att bli klar senast sista december 2019.

Enligt medlemsförbindelsen i MRF och SFVF är det obligatoriskt att ansluta sig till GBV eller liknade kravspecifikation.

Nedan en beskrivning på hur du kan komma igång.

 • Läs först igenom kravspecifikationen påwww.godkandbilverkstad.se
 • Stäm av kravspecifikationen mot verkstadens befintliga verksamhet
 • Anpassa själv verksamheten så att kravspecifikationen uppfylls, alternativt kontakta verkstadens huvudman, verkstadskedja, generalagent etc. Saknar verkstaden möjlighet att få hjälp internt finns extern konsulthjälp att tillgå som tillhandahåller kvalitetsledningssystem anpassat för Godkänd Bilverkstad. Mer info kring detta hittar ni exempelvis hos er branschorganisation mrf.se och sfvf.eu.
 • Kontakta ett godkänt kontrollföretag listade på godkandbilverkstad.se för att avtala om stickprovskontroller och årlig kontroll.
 • Kontrollera att verksamheten uppfyller kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete. Kom igång med dokumenterad avvikelsehantering (misstag, backjobb, små incidenter etc.) om du inte redan gör det. Om du inte redan har, planera protokollförda lednings/personalmöten (min 4/år). Protokollförda möten (för 2018) får tillgodoräknas från 2018-01-01.
 • Anpassa verkstadens dokumentation digitalt eller i pappersform. (Årliga kontrollen går betydligt smidigare).
 • Kom igång med stickprovskontroller. Redan befintliga stickprov får tillgodoräknas från och med 2018-01-01. Kontrollera att stickprovskontrollerna, både externa och eventuella interna uppfyller kravspecifikationen på godkandbilverkstad.se. Gör interna stickprov och/eller avtala med kontrollföretag att utföra samtliga stickprov. Notera att antalet oannonserade stickprov som ska utföras av externt kontrollföretag är två per år och mekaniker, i enlighet med kravspecifikationen.
 • När antalet stickprov utförts och alla andra moment enligt kravspecifikationen är avklarade, boka då en årlig kontroll av verksamheten.
 • Efter utförd och godkänd årlig kontroll blir verkstaden Godkänd Bilverkstad, efter det utfaller en avgift som tredjepartskontrollföretaget debiterar verkstaden. Verkstad som ej är medlem i MRF eller SFVF debiteras en högre avgift.
 • När avgiften erlagts rapporterar tredjepartskontrollföretaget verkstaden som Godkänd Bilverkstad varvid Administrationen för Godkänd Bilverkstad skickar ett digitalt kontrollmärke till verkstaden som samtidigt publiceras på godkandbilverkstad.se.
 • Bestämmelser för kontrollmärket finns på godkandbilverkstad.se.
 • Verkstaden blir Godkänd Bilverkstad i ett år (till och med år och månad) från och med att denna godkänts.

Kravspecifikationen för Godkänd Bilverkstad är giltig retroaktiv från och med 2018-01-01. Detta innebär att verkstaden kan tillgodoräkna sig moment i sin verksamhet från och med ovanstående datum som uppfyller kravspecifikationen innan verkstaden kommit igång med Godkänd Bilverkstad.