page title icon Om Godkänd Bilverkstad

Detta är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom MRF och SFVF kommer anslutas till Godkänd Bilverkstad. Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter (3PK). Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt. Det är många företag och personer som berörs samtidigt och alla administrativa rutiner är inte på plats. Därför har vi tagit till en god tidsmarginal för implementering av kvalitetsstandarden, vilket även ger alla verkstäder som berörs en rimlig chans att förbereda sig.

Verkstäder som redan ingår i något kvalitetsledningssystem, har stora delar av arbetet avklarat. 3PK som utför den tjänsten måste vara godkänt enligt ramen för GBV, de finns listade under fliken Godkända kontrollföretag. Vad som tillkommer är fyra dokumenterade ledningsmöten med verkstadspersonalen kring Godkänd Bilverkstad samt den årliga kontrollen.

Beroende på befintligt kvalitetsledningssystem kan även två externa stickprovskontroller per mekaniker tillkomma – stickprovskontrollerna ska vara minst fem per år varav minst två av en godkänd extern kontrollant.

MRF:s och SFVF:s gemensamma målsättning är att verkstäder som omfattas av medlemsvillkoret ska ha startat upp Godkänd Bilverkstad senast 31 december 2019.

Kort om Godkänd Bilverkstad

Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa fackmässighet att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister

Kontrollföretag (3PK) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år

Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser

Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från tredjepartskontrollanten har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker

Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av MRF och SFVF, utför årlig kontroll av verkstaden

Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras i denna webbportal så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad

Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

Stickprovskontroll på kompetens, att du har kunskap och färdighet för att kunna utföra de arbeten som du bokar in på din verkstad.

Verkstaden ska avtala med en 3PK om årlig kontroll och stickprovskontroller

Verkstaden kan ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard

Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år

Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant

Varje år ska genomgående kontroll ske för att säkerställa att verkstaden arbetar enligt, och uppfyller, kvalitetsstandarden för Godkänd Bilverkstad

Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker. Ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar

Hittills godkända kontrollorgan för årlig kontroll av administratören för Godkänd Bilverkstad är Kontrollerad Bilverkstad och Qualify. Båda företagen erbjuder även stickprovskontroller och utbildning inom området kvalitetsledning för bilverkstäder