page title icon Det finns inget alternativ till Godkänd Bilverkstad!

Det finns inget alternativ till Godkänd Bilverkstad!

Det finns verkstäder som undrar varför de måste ta upp kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad när de redan är märkesauktoriserade?

Svaret är i sig enkelt, det finns inget alternativ, såtillvida att inte att branschen hellre föredrar krånglig och dyr lagstiftning. Något som dessutom kommer att ses som ett ”politiskt” misslyckande, oförmågan att på egen hand hantera verkliga och kundupplevda problem i en redan ifrågasatt bransch.

Men det går att anpassa, moderera, nuvarande verkstadsstandards för märkesauktorisation mot det styrande dokumentet för Godkänd Bilverkstad.

Körkort för bilverkstad

Förenklat kan Godkänd Bilverkstad jämföras med ett ”körkort för att driva bilverkstad”. Det är en minimistandard och inte i närheten av kraven vid lagstiftning och myndighetsutövning.

I oktober 2014 uppmanades motorbranschen av dåvarande konsumentminister Per Bolund, att lösa kvalitetsbrister och att upprätta branschens rykte, förtroende, mot konsument. Detta efter ett avslöjande reportage i TV4 som även spillde över till andra medier. Sju av åtta undersökta verkstäder utförde bristfälliga eller icke fackmässiga arbeten på bilar som Motormännen preparerat åt TV4:s Kalla fakta-redaktion.

Ministermöte

På KBV:s initiativ skedde ett större branschmöte med konsumentministern och med MRF som huvudföredragande. Med hot om lagstiftning förklarade en enhällig bransch att mjuk självreglering var att föredra framför hård lagstiftning – i branschens fall Swedac-ackreditering.

MRF och SFVF bildade en arbetsgrupp, styrgrupp, för att ta fram en gemensam kvalitetsstandard för självreglering. Självreglering är en egenåtgärd för att lösa, reglera, ett problem och bygger på att alla inom ett område, bransch, accepterar och följer den så att konsumenten går fri. Förfarandet är vedertaget i Sverige sedan 1970-talet och numer även brukligt inom EU.

Arbetet med att ta fram en kvalitetsstandard har tagit tid, det är långtifrån enkelt att ta fram en reglering som inte innebär diskriminering eller risk för konkurrensbegränsning i strid mot EU:s regelverk.

Självreglering

Långtifrån alla verkstäder är positiva till Godkänd Bilverkstad. Det kan bero på dels att verkstaden redan ingår i något kvalitetskontrollsystem, dels kan verkstaden riskera att inte nå upp till standarden. Det första går att lösa tack vare smidighet från båda parters sida, medan det andra är ett av syftena med Godkänd Bilverkstad – att säkerställa en miniminivå, kundtrygghet.

Men problembilden, bristande bilverkstadskvalitet och missnöjda kunder, är långtifrån ny. Redan i mitten av 90-talet hotades branschen av lagstiftning, men undkom denna genom att på frivillig grund bilda Kontrollerad Bilverkstad. Men bara 800 verkstäder av drygt 5000 verkstäder är idag anslutna till KBV.

Nu är vi där och det är ett faktum, på frivillig grund och en del av MRF:s respektive SFVF:s medlemsförbindelse att säkerställa kundtryggheten. Och bara för att vi har fått en ny regering är fråga långtifrån borttagen från agendan inom konsumentskydd, utan snarare tvärtom med den rådande politiska inställningen till bilen och bilismen.